Posted in List Đam Mỹ Cổ Đại

List Đam Mỹ Cổ Đại ABO

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, danh môn vọng tộc, ABO, cưới trước yêu sau, ngọt, có H

Thể loại: Cổ đại ABO, mỹ mạo nói lắp Vương gia Alpha × ngọt ngào ngoan ngoãn thế gia thiếu gia Omega, HE

Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, cung đình hầu tước, (siêu) ngọt ngào, ABO ver cổ đại, sinh con, 1×1, HE.

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh con, ABO, Cung đình hầu tước, 1×1, HE

Xem thêm: Review Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, cung đình hầu tước, ABO ver cổ đại, sinh con, xuyên sách, ngọt văn, chủ thụ, HE.

Còn tiếp…

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s